Mastery of Organisation

 

Mastery brengt de nieuwe quantum neurowetenschap in organisaties, om volledige potentieel van werknemers in hun persoonlijke en professionele leven te leren benutten. Deze inside out aanpak leidt teams en medewerkers ertoe om zelf verandering te stimuleren in plaats van gedreven en gestuurd te worden in deze zeer snelle, bewegende wereld.

 

To Master your organisation:
meesterschap verkrijgen over de balans van alle elementen,
vrij van weerstand,
zodat de organisatie excelleert in creatie van potentieel resultaat.

 

Mastery begeleidt organisaties bij het verbeteren van resultaten met deze unieke, nieuwe, inside-out aanpak.

Met behulp van praktische systeem modellen voor de strategische vertaling van visie, gecombineerd met quantum neurowetenschap en psychologie, creëer je snel, effectieve en duurzame verandering.

 

Organisaties en medewerkers ervaren constante beweging in en om zich heen. Als beweging niet goed wordt beheerd, ontstaat stress, een lage betrokkenheid en een gebrek aan productiviteit.

Mastery is gespecialiseerd in het creëren van empowerment, pro-activiteit en autonomie van de individuele werknemer en het aanscherpen van de resultaatgerichtheid in combinatie met het verhogen van de dynamiek in de co-creatie van teams en organisaties.

 

Het resultaat?
Verhoogde effectiviteit, commitment en betrokkenheid van medewerkers, meer creativiteit, productiviteit, en uiteindelijk  verbeterde bedrijfsresultaten.

 

Waarom leiden investeringen van organisaties in fusies, transities, nieuw personeel, opleidingen etc. dan toch niet tot de gewenste resultaten?

De primaire reden is een misverstand over hoe duurzame verandering valt te regisseren. Gewenste strategische veranderingen in organisaties vereisen aandacht voor de kracht van mentaliteit; de Mindset.

De mindset van een organisatie of team verwijst naar de verzameling van diepgewortelde overtuigingen, waarden en attitudes.

De manier van denken bepaalt de keuzes en het gedrag van mensen binnen de organisatie en de daaruit voortvloeiende ‘sfeer’ of cultuur van de organisatie.

 

Hoewel vanuit visie strategie en procedures belangrijk zijn om een ​​kader te schetsen, is het uiteindelijk de beweging vanuit de mens die het resultaat bepaalt.

Als niet wordt afgestemd op de Mindset van het personeel, dan wordt onbewust een cultuur gecreëerd waarin werknemers bepaalde keuzes maken en op bepaalde manieren handelen omdat ze denken dat ze ‘moeten’ in plaats van omdat ze ‘willen’.

‘Moeten’ is de mindset van gebrek aan betrokkenheid en tekort aan autonomie en dit is rechtstreeks van invloed op de effectiviteit.

 

‘Willen’ is de Mindset van autonomie, professionaliteit, ontwikkeling en verandering, binnen de kaders van de visie.

 

Veel mensen zijn zich niet bewust zijn van hun mentaliteit. Dit komt omdat ze 95% van de tijd op de automatische piloot handelen. Volledig onbewust van de overtuigingen en filters die in de loop van hun leven in hun hersenen zijn geprogrammeerd.

Neurowetenschap toont aan dat iedereen in staat is om te veranderen vanuit bewustzijn. We kunnen onze hersenen letterlijk opnieuw bedraden en oude, verouderde beperkende overtuigingen en programma’s omruilen voor nieuwe, empowerende overtuigingen, stoffige filters verwijderen en onze lens van de realiteit verbreden naar een gewenste toekomst.

 

Mastery begeleidt organisaties bij het creëeren van een cultuur die is afgestemd op de visie en gericht op de nieuwe gewenste realiteit.

Mastery leert leidinggevenden en medewerkers te verbinden aan elkaar en aan een visie, bewustzijn te creëren en persoonlijke en gezamenlijke verandering en co-creatie mogelijk te maken.

 

Mastery transformeert organisaties van binnenuit, waarbij leiders een duidelijke en goed gecommuniceerde visie hebben en medewerkers zich bewust zijn en betrokken voelen, zowel persoonlijk als een onderdeel van het team, van hun toegevoegde waarde aan het resultaat.

Identificeer waar gedachten, emoties en gevoelens beperken in de ontwikkeling, verander de energie vanuit de mindset en je verandert de realiteit.

De cultuur omvat de Mindset van de organisatie; de bewuste en onbewuste emoties en patronen die mensen onderling met elkaar delen en die de dynamiek in de samenwerking bepalen. Dit is het veld en de vibe waar de organisatie zich in beweegt.

Dynamiek ontstaat uit de positieve + of negatieve – vibe van energie die voortvloeit uit de verbinding, communicatie en co-creatie tussen mensen.
Negatieve energie blokkeert de verbinding, de effectiviteit en de ontwikkeling richting het gewenste resultaat.

 

Mastery begeleidt de organisatie om te werken aan onderlinge verbinding en betrokkenheid door het co-creëren van het gezamenlijke doel en de strategie om daar te komen.

Mastery leert leidinggevenden en medewerkers om een effectieve dynamiek te creëren en borgen. De juiste mentaliteit, die nodig is om op de juiste weg, in de richting van het doel te bewegen.

 

De Cultuur bepaalt de ‘vibe’ en de dynamiek in de organisatie.
De mentaliteit is de energie om van A naar B te komen.

Transformation Leadership Program

Transformatie Teamcoaching

Transformatie 1 op 1 coaching

Review

Danielle levert binnen mijn vmbo-havo school een belangrijke bijdrage aan een cultuurverandering . Inzet is hierbij om iedereen binnen zijn werkomgeving meer ruimte en keuzes te bieden en met deze nieuw verworven autonomie te leren omgaan. Naast de onderlinge samenwerking en het elkaar leren geven van constructieve feedback is het op alle niveaus leren nemen van verantwoording voor het eigen leer- en werkproces een belangrijk element. Dit geldt zowel voor leidinggevenden, de docenten maar ook voor de leerlingen zelf. Naast een jarenlange ervaring met dergelijke organisatie veranderingen, onderscheidt Danielle zich nadrukkelijk door bij deze complexe processen heel bewust te werken vanuit een integrale en congruente benadering. Danielle heeft een positief mensbeeld, met het vertrouwen dat iedereen talent heeft en vanuit zijn eigen (soms nog niet ontdekte) potentieel wil en kan bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke organisatie doelen. Danielle werkt hierbij vanuit het geheel naar de delen; zij stelt eerst samen met alle betrokkenen heldere doelen op, maar maakt ook duidelijk dat er kaders en grenzen (moeten) zijn wil iedereen zijn eigen rol goed kunnen invullen. In mijn school werkt zij hierbij op het niveau van ons management team, de afzonderlijke onderwijs-teams en met individuele collega’s. Werken aan de verandering van de cultuur in je organisatie betekent per definitie dat je ook bereid moet zijn om zelf te veranderen en naar je eigen proces moet durven kijken. Danielle is hier alert op, maar waakt er daarbij ook over dat je steeds meer zelf aan het stuur komt te zitten van je eigen verandering. Danielle gebruikt hierbij soms eenvoudige modellen die helpend zijn. Zij werkt daarbij altijd heel doelgericht en gebruikt dergelijke figuren en filmpjes alleen als die functioneel en ondersteunend zijn voor het krijgen van (be)grip en (in)zicht bij het eigen veranderingsproces. Het teruggeven van de (professionele) autonomie en je als mens weer in contact brengen met je (authentieke) kern is iets wat Danielle haast intuïtief en vanzelfsprekend doet, zonder dat dit zweverig of gekunsteld overkomt. Voor het doorvoeren van een fundamentele verandering in je organisatie is het cruciaal dat iedereen zich committeert aan het uitgangspunt ‘practice what you preach ‘. Danielle weet dit als geen ander en is in dit opzicht een kritisch observator en sparring-partner die ogenblikkelijk door heeft als jij als leidinggevende of als docent-teamlid dit ‘gemakshalve’ zelf maar even niet doet. In zo’n geval confronteert zij liefdevol en geeft glaszuiver terug wat ze jou ziet doen in het ‘hier en nu’. Dat is nog eens coaching on the job ! Een training die zij geeft lijkt haast vanzelf en altijd soepel te verlopen. Ze geeft gas, remt en stuurt bij wanneer de situatie hierom vraagt. Als het nodig is legt ze alles ook stil of past ter plekke het programma aan wanneer er ruis uit de onderstroom is. Dit ogenschijnlijk moeiteloos kunnen schakelen tussen alle (bewustzijns) niveaus en processen die zich binnen een team afspelen, hierbij steeds de juiste interventies inzetten om oude patronen bespreekbaar te maken en te doorbreken, maakt haar tot die vakvrouw die Danielle is. Het betekent voor mijn organisatie dat trainingen met Danielle door de teams worden ervaren als een cadeautje en dat is in het verleden wel eens anders geweest. Een ervaren en gelouterde docent gaf aan het einde van enkele trainingsdagen met Danielle eens als feedback zich nu pas te realiseren hoe zeer zij een dergelijke training in het verleden had gemist. Dit vond zij achteraf gezien heel jammer omdat zij nu pas zicht had gekregen op een aantal hardnekkige processen en patronen die bij haar zelf en in het team speelden. Het gevolg daarvan was dat er jarenlang weinig duurzame groei en ontwikkeling mogelijk was geweest. ‘ ‘Had ik deze training maar jaren gelden gehad, dan had ik nu anders in mijn vak gestaan en veel positiever gereageerd op het appël om mij te blijven ontwikkelen’. Een groter compliment en aanbeveling kun je eigenlijk niet krijgen. Ditrecteur OV

More information? Contact us!
Translate